31 Mayıs 2012 Perşembe

Aksaray sinema salonuna kavu�tu!

Aksaray Belediye Ba?kan? Nevzat Palta Adese'de bulunan Klas adl? sineman?n a??l???n? ger?ekle?tirdi..Ba?kan Nevzat Palta yapt??? a??klamada ?unlar? s?yledi;
"Aksaray’da sinema salonu bir eksiklikti. Burada daha ?nce sinema hizmeti veriliyordu ama 5-6 ayd?r de?i?ik sebeplerden dolay? sinema g?sterimi yap?lam?yordu. Sinema olmas? konusunda bize gelen talepler ?ok ciddi idi. Burada tekrar film g?sterimi ve bu isteklerin kar??lanmas?yla ilgili Hem adese y?netimi, hem de K?lt?r parktaki arkada?larla ciddi bir ?al??mam?z oldu.Sonu?ta arkada?lar?m?z  sinema konusunda bir noktaya getirdiler.Daha g?zel bir mekan?n olu?turulmas? i?in biraz zaman ge?ti ama hakikaten ?ok nezih ve ??k bir ortam olu?mu?.Akustikleri sa?lanm?? ses izolasyonlar? g?zel olmu?.?n?allah Aksaray’?m?z i?in g?zel bir hizmet oldu?u kanaatindeyim.Tabi bundan sonras? Aksarayl? hem?erilerimize d???yor.??nk? sinema taleplerini bize hem mail olarak hem de de?i?ik ortamlarda uzun uzun ilettiler.Gitti?imiz yerlerde bizden hep sinema istediler.Sonu?ta Aksaray’?m?z bir sinema salonuna kavu?tu.?n?allah hem?erilerimiz bu isteklerini burada kar??lam?? olurlar diye d???n?yorum.
Tabi bundan sonrada sinema i?letmecisi arkada?lar?m?z?n g?zel ve kaliteli filmleri buraya getirip, hem?erilerimizin g?sterimine sunmak i?in bu ortamlar? sa?lamalar? gerekiyor. Vizyona girmi? kaliteli ve g?zel filmleri getirmeleri gerekir diye d???n?yorum.
Aksaray’da sinema izleme potansiyeli var. yeter ki bunun iyi sunumu ve iyi reklam? yap?ls?n.
Aksaray’?n n?fusu her ge?en y?l art?yor. ?u anda 183 bin n?fus ama Bu yaz aylar? 250 binleri buluyor. Sadece k?lt?r parkta baz? g?nler 25-30 bin insan?n bu mekanlara girip ??kt???n?  ben biliyorum. Say?m da yap?yoruz zaman zaman. N?fus art?nca insanlar?nda do?al olarak bu talepleri de var. Fetih 1453 filmini g?sterime sunacaklar. ?n?allah hay?rl? olur. Hem?erilerimiz davet ediyoruz Hay?rl? u?urlu olsun. Ben buradan eme?i ge?enlere te?ekk?r ediyorum ama ?zellikle Adesenin ?st y?netimine ve buradaki arkada?lar?m?za gayretlerinden dolay? te?ekk?r ediyorum”.
Yap?lan konu?malar?n ard?ndan Aksaray Klas sinemas? Belediye Ba?kan? Nevzat Palta taraf?ndan kurdelesi kesilerek hizmete a??ld?..
Facebook'da Payla?

0 yorum:

Yorum Gönder


Facebook Sayfamızı Beğenin

Powered By Blogger Eklentileri

Read more: http://www.bloggerdersleri.com/2012/08/blogger-popup-facebook-begen-kutusu-i.html#ixzz2j2BIcvjA

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey