11 Ocak 2016 Pazartesi

17 Haziran 2015 Çarşamba

Kösedağ savaşı önemi nedir

Kösedağ savaşının önemi nedir
Kösedağ savaşı kimler arasında yapılmıştır sonuçları nelerdir?

4 Eylül 2013 Çarşamba

31 Mayıs 2012 Perşembe

Haber ortakoy kingston

AK Parti ?l Ba?kanl??? g?revine se?ilen M.Fatih Y?ld?r?c? tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor..
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odas? (ATSO) Ba?kan? Ali ?zt?rk ve Y?neticileri, AG?AD Ba?kan? Reha G?ven ve Y?neticileri, Esnaf ve Sanatk?rlar Odalar? Ba?kan? Do?an Ceylan ve Y?neticilerini makam?nda kabul eden Fatih Y?ld?r?c?, yap?lan tebrik ziyaretine te?ekk?r etti.
Ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getiren ?l Ba?kan?, G?reve geldi?im ilk g?nden bu yana gerek parti i?inden ve gerekse de parti d???ndan yo?un tebrikler ald???n? ifade eden Fatih Y?ld?r?c?, “Halk?m?z?n deste?i ve iyi niyet mesajlar? ?ahs?m? son derece memnun etti” dedi. Amac?m?z Partimizin en iyi ?ekilde temsil edilmesini sa?lamakt?r. Bizler bu do?rultuda ?al??malar?m?za devam ediyoruz”.
Heyet ad?na k?sa bir a??klama yapan Ba?kan Ali ?zt?rk ve Do?an Ceylan ?zellikle Aksaray’?n te?vik yasas?nda 5. b?lgede olmas? bizi olduk?a memnun etmi?tir. Aksaray’a ciddi ?ekilde yat?r?mc? ?ekilece?ini d???nd?klerini belirten Oda ba?kanlar? bunun Aksaray ad?na art? bir de?er olarak pozitif katk? olaca??n? s?yledi. Fatih Y?ld?r?c?’ya yeni g?revinde ba?ar?lar dileyen oda ba?kanlar?, ?al??man?zda sizlere ba?ar?lar diliyor ve yeni g?revinizin ?ahs?n?za ve Aksaray’a hay?rl? olmas?n? temenni ediyoruz” dediler..
Facebook'da Payla?
function yazarManset(divID) {for (i=1;iBilgilere Ge?ici Olarak Ula??lam?yor.

Aksaray sinema salonuna kavu�tu!

Aksaray Belediye Ba?kan? Nevzat Palta Adese'de bulunan Klas adl? sineman?n a??l???n? ger?ekle?tirdi..Ba?kan Nevzat Palta yapt??? a??klamada ?unlar? s?yledi;
"Aksaray’da sinema salonu bir eksiklikti. Burada daha ?nce sinema hizmeti veriliyordu ama 5-6 ayd?r de?i?ik sebeplerden dolay? sinema g?sterimi yap?lam?yordu. Sinema olmas? konusunda bize gelen talepler ?ok ciddi idi. Burada tekrar film g?sterimi ve bu isteklerin kar??lanmas?yla ilgili Hem adese y?netimi, hem de K?lt?r parktaki arkada?larla ciddi bir ?al??mam?z oldu.Sonu?ta arkada?lar?m?z  sinema konusunda bir noktaya getirdiler.Daha g?zel bir mekan?n olu?turulmas? i?in biraz zaman ge?ti ama hakikaten ?ok nezih ve ??k bir ortam olu?mu?.Akustikleri sa?lanm?? ses izolasyonlar? g?zel olmu?.?n?allah Aksaray’?m?z i?in g?zel bir hizmet oldu?u kanaatindeyim.Tabi bundan sonras? Aksarayl? hem?erilerimize d???yor.??nk? sinema taleplerini bize hem mail olarak hem de de?i?ik ortamlarda uzun uzun ilettiler.Gitti?imiz yerlerde bizden hep sinema istediler.Sonu?ta Aksaray’?m?z bir sinema salonuna kavu?tu.?n?allah hem?erilerimiz bu isteklerini burada kar??lam?? olurlar diye d???n?yorum.
Tabi bundan sonrada sinema i?letmecisi arkada?lar?m?z?n g?zel ve kaliteli filmleri buraya getirip, hem?erilerimizin g?sterimine sunmak i?in bu ortamlar? sa?lamalar? gerekiyor. Vizyona girmi? kaliteli ve g?zel filmleri getirmeleri gerekir diye d???n?yorum.
Aksaray’da sinema izleme potansiyeli var. yeter ki bunun iyi sunumu ve iyi reklam? yap?ls?n.
Aksaray’?n n?fusu her ge?en y?l art?yor. ?u anda 183 bin n?fus ama Bu yaz aylar? 250 binleri buluyor. Sadece k?lt?r parkta baz? g?nler 25-30 bin insan?n bu mekanlara girip ??kt???n?  ben biliyorum. Say?m da yap?yoruz zaman zaman. N?fus art?nca insanlar?nda do?al olarak bu talepleri de var. Fetih 1453 filmini g?sterime sunacaklar. ?n?allah hay?rl? olur. Hem?erilerimiz davet ediyoruz Hay?rl? u?urlu olsun. Ben buradan eme?i ge?enlere te?ekk?r ediyorum ama ?zellikle Adesenin ?st y?netimine ve buradaki arkada?lar?m?za gayretlerinden dolay? te?ekk?r ediyorum”.
Yap?lan konu?malar?n ard?ndan Aksaray Klas sinemas? Belediye Ba?kan? Nevzat Palta taraf?ndan kurdelesi kesilerek hizmete a??ld?..
Facebook'da Payla?

Pazar g�n� Aksaray genelinde elektrik kesintisi yap�lacak!

MEDA? Aksaray M?essese M?d?rl???'nden elektrik kesintisi ile alakal? yap?lan bas?n a??klamas?nda ?unlara g?r??lere yer verildi;

Meda? M?d?rl???'nden yap?lan a??klamada;

“T?rkiye Elektrik ?letim Anonim ?irk. 9.?letim Tesis ve ??letme Grup Md. ??letme ve Bak?m M?d?rl??? taraf?ndan 27-05-2012 Pazar g?n? T?mosan TM’de bak?m ?al??mas? yapaca??ndan 06:00 - 16:00 Saatleri aras?nda Aksaray genelinde elektrik kesintisi yap?lacakt?r.

Vatanda?lar?n ma?dur olmamalar? i?in gerekli ?nlemleri almalar? verilen g?n ve saatlerde elektrikli Cihazlar?n?n prizlerden ??kart?lmas? ?nemle rica edilir.”denildi..

Facebook'da Payla?

Tarihi evlerin restorasyonu Ekim ay�nda bitiyor

Aksaray Belediye Ba?kan? Nevzat Palta, m?lkiyeti belediyeye ait tarihi evleri, restorasyon ?al??malar?n? bu y?l i?inde tamamlayarak hizmet a?may? hedeflediklerini s?yledi..
Evlerin, tarihi bir b?lgede yer ald???na dikkat ?eken Ba?kan Palta, bu b?lgenin Sel?uklu, Osmanl? ve Cumhuriyet d?nemlerini bir arada bar?nd?ran bir k?lt?r mozai?ine sahip oldu?unu ifade etti.
Palta, "M?lkiyeti Aksaray belediyemize ait olan tarihi konaklar?m?z, Aksaray evlerimiz var. Buran?n restorasyon projelerini biz Sel?uk ?niversitesi'ne ?izdirmi?tik. Ge?en y?l da ihalesini yapm??t?k ve fiili olarak ba?lam??t?k. Ge?en y?l k?? ?artlar?nda oldu?u i?in i?e ara verilmi?ti. Bu sene yaz mevsimi ile beraber h?zl? ?ekilde restore ?al??malar? ba?lad?. Tabi restore oldu?u i?in in?aat gibi de?il. Biraz daha dikkatli olunmas? gerekiyor. ?n?allah temennimiz, bu sene ekim ay?nda iki binay? da bitirmek ve m?teahhit taraf?ndan Aksaray Belediyesi'ne teslim edilmesi. Ama tabi restorasyon i?i oldu?u i?in ?ok acele edilmemesi gereken i?ler bunlar. Hepsi el i??ili?i ve ta? i??ili?ine dayanan ?zveri isteyen, itina isteyen i?ler." dedi.Evde ek iş
Belediye Ba?kan? Nevzat Palta, restorasyon ?al??malar? bitirildi?i zaman hem tarihe olan sayg?n?n ortaya ??kaca??n? hem de tarihi evler ortaya ??kar?lm?? olaca??n? kaydetti. Yine in?allah bu b?lgedeki tarihi dokuyu da ortaya ??karm?? olacaklar?na i?aret eden Palta, "?imdi buras? tarihi doku olarak ?nemli bir b?lge. ?ki tarihi ev yan?nda tarihi Pa?a Hamam? var. Hemen yan?nda uzun y?llar ?niversite olarak kullan?lm?? bir s?r? bilim adam? yeti?tirilmi? Zinciriye Medresesi var. Yine hemen yan?nda 1920'li y?llarda faaliyete ge?mi? Cumhuriyet d?neminin ilk y?llar?nda kurulmu? tarihi bir fabrikam?z. Hemen yan?nda 3 tane tarihi k?pr?m?z var. ?u anda fiili olarak ba?lad?k. Restorasyonu yap?l?yor. Yine kar??s?nda 1920'li y?llarda yap?lan k?lt?r evimiz var. Eski vali kona??. Yine Ulu Irmak'?n ilerisinde Mimarlar Odas?'n?n restore ettirip kulland??? tarihi bir ev var. Biraz daha ileride ise E?ri Minare var. Bu b?lge bir Osmanl?y?, bir Sel?ukluyu ve Cumhuriyet'in ilk d?nemlerini tamamen bir k?lt?r mozai?i i?inde bar?nd?ran bir mekan. ?n?allah biz bu b?lgeyi bu ?ekilde aya?a kald?raca??z. Buraya gelen insanlar i?inde Sel?uklu eserlerini de Osmanl?y? da Cumhuriyet'in ilk y?llar?n? da bir arada g?recek ve tarihi doya doya ya?am?? olacak." ?eklinde konu?tu..
Facebook'da Payla? Evlere ek iş veren firmalar
function yazarManset(divID) {for (i=1;i

30 Mayıs 2012 Çarşamba

Eskil Askerlik �ubesi kapand�

H?k?metin, T?rkiye genelinde 181 askerlik ?ubesinin kapat?lmas? karar?n?n ard?ndan, Eskil ve Aksaray'da ki asker adaylar?na hizmet veren Eskil Askerlik ?ubesi resmen kapand?..

H?k?metin, T?rkiye genelinde 181 askerlik ?ubesinin kapat?lmas? karar?n?n ard?ndan, Eskil ve Aksaray'da ki asker adaylar?na hizmet veren Eskil Askerlik ?ubesi resmen kapand?.

Bu tarihten itibaren Eskil il?e merkezi, belde ve k?ylerdeki asker adaylar?n?n askerlik i?lemleri Aksaray’da ki Askerlik ?ubesi taraf?ndan y?r?t?lecek.

Askerlik ?ubelerinin yapt??? i?lemlerin bir?o?unun internet ?zerinden yap?lmas?, 1111 Say?l? Askerlik Kanununda yaz?l? bulunan ?lk yoklama (adres tespit) i?lemlerinin kald?r?laca??, son yoklama ve sevk i?lemlerinin devam edece?i fakat terhis sonras? t?m i?lemlerin e-devlet ?zerinden yap?labilmesi hususunda ?al??malar?n devam etti?i ??renildi.

Eskil ?l?esinin en eski kurumlar?ndan olan Askerlik ?ubesi’nin kapat?lma karar?n?n ard?ndan, ge?ti?imiz hafta ta??ma i?lemleri tamamland?. Askerlik ?ubesinin kapat?lmas? halk aras?nda ?z?nt?yle kar??lan?rken s?rada adliye mi var sorusunu ak?llara getirdi.

Facebook'da Payla?

function yazarManset(divID) {for (i=1;i

Polislerden kolbast� m�zi�i e�li�inde e�itim

Aksaray ?l Emniyet M?d?rl???'ne ba?l? Toplum Destekli Polis ?ubesi ekipleri, okullar? tek tek gezerek ??rencilere e?lence e?li?inde e?itim veriyor..

Trafik kurallar? ba?ta olmak ?zere evde al?nmas? gereken ?nlemler, yolda dikkat edilmesi gereken hususlar ve evden okula, okuldan eve nas?l g?venli bir ?ekilde gidilece?i konular?nda e?itim veren Toplum Destekli Polisler, klip e?li?inde ??rencilere g?rsel olarak e?itim veriyor. Aksaray 23 Nisan ?lk??retim Okulu'nu ziyaret eden polisler ile ??rencilere keyifli dakikalar ya?ad?. E?itimin ard?ndan soru cevap ile anlatt?klar?n? teyit eden Toplum Destekli Polisler, e?itimin ard?ndan ?ocuklara balon hediye etti. Daha sonra Emniyet Genel M?d?rl???'n?n haz?rlad??? polis kolbast? m?zi?i e?li?inde e?lendi.

Toplum destekli polislerin g?venlik konular?n? ve trafik kurallar?n? anlatt?klar?n? s?yleyen minik ??renciler, program? ?ok sevdiklerini s?yledi..

Facebook'da Payla?

function yazarManset(divID) {for (i=1;i

Facebook Sayfamızı Beğenin

Powered By Blogger Eklentileri

Read more: http://www.bloggerdersleri.com/2012/08/blogger-popup-facebook-begen-kutusu-i.html#ixzz2j2BIcvjA

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey