31 Mayıs 2012 Perşembe

Tarihi evlerin restorasyonu Ekim ay�nda bitiyor

Aksaray Belediye Ba?kan? Nevzat Palta, m?lkiyeti belediyeye ait tarihi evleri, restorasyon ?al??malar?n? bu y?l i?inde tamamlayarak hizmet a?may? hedeflediklerini s?yledi..
Evlerin, tarihi bir b?lgede yer ald???na dikkat ?eken Ba?kan Palta, bu b?lgenin Sel?uklu, Osmanl? ve Cumhuriyet d?nemlerini bir arada bar?nd?ran bir k?lt?r mozai?ine sahip oldu?unu ifade etti.
Palta, "M?lkiyeti Aksaray belediyemize ait olan tarihi konaklar?m?z, Aksaray evlerimiz var. Buran?n restorasyon projelerini biz Sel?uk ?niversitesi'ne ?izdirmi?tik. Ge?en y?l da ihalesini yapm??t?k ve fiili olarak ba?lam??t?k. Ge?en y?l k?? ?artlar?nda oldu?u i?in i?e ara verilmi?ti. Bu sene yaz mevsimi ile beraber h?zl? ?ekilde restore ?al??malar? ba?lad?. Tabi restore oldu?u i?in in?aat gibi de?il. Biraz daha dikkatli olunmas? gerekiyor. ?n?allah temennimiz, bu sene ekim ay?nda iki binay? da bitirmek ve m?teahhit taraf?ndan Aksaray Belediyesi'ne teslim edilmesi. Ama tabi restorasyon i?i oldu?u i?in ?ok acele edilmemesi gereken i?ler bunlar. Hepsi el i??ili?i ve ta? i??ili?ine dayanan ?zveri isteyen, itina isteyen i?ler." dedi.Evde ek iş
Belediye Ba?kan? Nevzat Palta, restorasyon ?al??malar? bitirildi?i zaman hem tarihe olan sayg?n?n ortaya ??kaca??n? hem de tarihi evler ortaya ??kar?lm?? olaca??n? kaydetti. Yine in?allah bu b?lgedeki tarihi dokuyu da ortaya ??karm?? olacaklar?na i?aret eden Palta, "?imdi buras? tarihi doku olarak ?nemli bir b?lge. ?ki tarihi ev yan?nda tarihi Pa?a Hamam? var. Hemen yan?nda uzun y?llar ?niversite olarak kullan?lm?? bir s?r? bilim adam? yeti?tirilmi? Zinciriye Medresesi var. Yine hemen yan?nda 1920'li y?llarda faaliyete ge?mi? Cumhuriyet d?neminin ilk y?llar?nda kurulmu? tarihi bir fabrikam?z. Hemen yan?nda 3 tane tarihi k?pr?m?z var. ?u anda fiili olarak ba?lad?k. Restorasyonu yap?l?yor. Yine kar??s?nda 1920'li y?llarda yap?lan k?lt?r evimiz var. Eski vali kona??. Yine Ulu Irmak'?n ilerisinde Mimarlar Odas?'n?n restore ettirip kulland??? tarihi bir ev var. Biraz daha ileride ise E?ri Minare var. Bu b?lge bir Osmanl?y?, bir Sel?ukluyu ve Cumhuriyet'in ilk d?nemlerini tamamen bir k?lt?r mozai?i i?inde bar?nd?ran bir mekan. ?n?allah biz bu b?lgeyi bu ?ekilde aya?a kald?raca??z. Buraya gelen insanlar i?inde Sel?uklu eserlerini de Osmanl?y? da Cumhuriyet'in ilk y?llar?n? da bir arada g?recek ve tarihi doya doya ya?am?? olacak." ?eklinde konu?tu..
Facebook'da Payla? Evlere ek iş veren firmalar
function yazarManset(divID) {for (i=1;i

0 yorum:

Yorum Gönder


Facebook Sayfamızı Beğenin

Powered By Blogger Eklentileri

Read more: http://www.bloggerdersleri.com/2012/08/blogger-popup-facebook-begen-kutusu-i.html#ixzz2j2BIcvjA

Back to Home Back to Top Mr. Kurtbey